Algemene verkoopsvoorwaarden

 

   1. Toepassingsgebieden

 

   De huidige algemene voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, ‘Les Frileuses’ met maatschappellijke

   zetel te Tervuren, 3080, Square Georges Liberton 10, ingeschreven onder het nummer BE 0881130479 (hierna

   genoemd "Site" of "Verkoper") en, anderzijds, de klant die de website www.lesfrileuses.com wenst te raadplegen

   en er aankoop op wenst uit te voeren.

  

   Door de keuze te maken van tot een bestelling over te gaan bevestigt de klant zijn volledig akkoord met

   de volgende condities.

 

   2. Bestelling en product

 

   De Site engageert zich, door tussenkomst van de managers, alle bestellingen te bewerken die

   gemaakt werden op www.lesfrileuses.com vanaf ontvangst van de betaling.

 

   De producten die op de Site worden verkocht hebben een uitleg en duidelijke illustraties. Deze inlichtingen

   worden gegeven ten titel van indicatie. Het verschil van perceptie van de vormen en kleuren tussen de    

   gepresenteerde foto’s en de producten zal de aansprakelijkheid van de Site niet engageren. De Site zal er

   alles bij doen om de fotografische representaties van de producten zo trouw mogelijk voor te stellen.

 

   De Site garandeert de beschikbaarheid van de voorgestelde producten op www.lesfrileuses.com die aangesteld

   zijn als voorradig in stock. Het kan echter gebeuren dat een bepaald product, gemeld als voorradig, niet meer

   beschikbaar is. In dat geval zullen de managers per mail contact opnemen met de klant. Indien het product niet kan

   geleverd worden zal de klant terugbetaald worden. Indien het leveringstermijn buitengewoon lang is, zal de klant

   kunnen kiezen tussen dat termijn te aanvaarden of terugbetaald te worden. 

 

   3. Prijs

 

   De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, BTW inbegrepen (BTW van 21%) maar zonder de verzendkosten die ten laste

   blijven van de klant. De verzendkosten zijn aangegeven op het einde van de bestellingprocedure, voor de bevestiging. 

   De prijzen behandeld door de leveranciers zijn niet vast. Daarom heeft de Site het recht op elk moment de prijzen    

   van haar producten aan te passen.

 

   4. Betaling

 

   De betalingen zijn helemaal beveiligd dank zij het gebruik van PAYPAL. De klant heeft de keuze tussen betaling per

   creditcard of via een PAYPAL rekening. De opening van een PAYPAL rekening is niet noodzakelijk.

 

   Volgens de Europese richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot bepaalde aspecten van de e-commerce is het  

   inbrengen van een bestelling een teken van aanvaarding door de klant, met gevolg van de vorming van een

   contract en definitieve aanvaarding door de klant van de aangegeven prijzen en beschrijving van de beschikbare

   producten alsook van het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

   5. Levering

 

   De Site levert quasi overal in Europa, mits een bijdrage aan de portkosten, verschillend van land tot land.

   Voor België gebeuren de zendingen via Bpost 48/72h, met E-tracking.

   Voor andere landen in Europa gebeuren de zendingen via Bpost ‘Bpack world’, met E-tracking.

 

   Indicatief gesteld variëren de leveringstermijnen tussen 2-3 dagen (voor België) en 2 weken voor sommige landen

   in Europa. De Site engageert zich de bestellingen op te sturen binnen de twee werkdagen na validatie van de bestelling.

 

   De verzendkosten zijn helemaal op kosten van de aankoper en worden als volgt gedefinieerd: (Bpost prijzen 2012)

   In België

   0 – 2 kg       6,20 euro’s  

   + 2 – 10 kg  8,10 euro’s  

   Nederland, Luxemburg, Frankrijk (behalve DOM-TOM), Groot-Brittannië en Duitsland 

   0 – 5 kg      15,50 euro’s

   Rest van de wereld

   Voor leveringen naar de rest van de wereld gelieve ons persoonlijk te willen contacteren (raphael@lesfrileuses.com)

 

   De bestelling zal binnen de twee werkdagen na ontvangst verzonden worden naar het opgegeven adres.

   De klant zal er zorg voor dragen dat alle ingegeven inlichtingen nauwkeurig en exact zijn ingevuld.

   Alle verzendkosten die veroorzaakt worden door een verkeerde input van de klant zullen deze laatste

   aangerekend worden.

 

   De Site is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen veroorzaakt door fouten of verstoringen waarvoor

   de transporteur zou verantwoordelijk zijn (met inbegrip van staking van de post).

 

   De Site zal alles aan het werk zetten om de goederen zo goed mogelijk te verpakken en te beveiligen.

   De klant zal, bij ontvangst van de levering, de staat van de goederen controleren en de informatie zo snel

   mogelijk, binnen de 48u, doormailen aan de Site (rapael@lesfrileuses.com).

 

   In geval van terugzending zal de klant dezelfde zorg dragen voor de conditionering. Alle schade aangebracht

   aan een retourzending die te wijten zou zijn aan een slordige verpakking en die het product onverkoopbaar

   maken zou een reductie in de terugbetaling teweeg kunnen brengen of zelfs een niet terugbetaling.  

 

   6. Herroepingrecht en retourmodaliteiten

 

   In het geval één van de goederen op de Site gekocht de aankoper niet bevalt, beschikt deze laatste over

   een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de eerstvolgende dag na ontvangst, om te

   overeenkomst te herroepen, zonder penaliteit en zonder justificatie.

 

   Wat de naleving van de herroepingtermijnen betreft, wordt de kennisgeving als tijdig aangemerkt indien zij

   schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden voor

   het verstrijken van de termijn.

 

   De consument kan het herroepingrecht uitoefenen indien hij de goederen op zijn eigen kosten, in goede staat

   en in de oorspronkelijke verpakking terugstuurt naar:

   ‘Les Frileuses’

   Square Georges Liberton 10

   B-3080 Tervuren

 

   Omruiling of terugbetaling van de goederen zal slechts aanvaard worden indien de bestelde goederen zijn

   teruggestuurd in perfecte staat, niet gedragen, niet vervuild noch beschadigd. Voor de soldenartikels of

   goederen met vergoeding zal de consument een bonus ontvangen geldig voor een volgende aankoop.

 

   7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

   Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van het privaat leven en verwerking

   van persoonlijke gegevens, kan de gebruiker zijn toegangsrecht tot het gegevensbestand en zijn verbeteringsrecht  

   van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen. De klant beschikt over een toegangsrecht, recht op rectificatie,

   wijziging en verwijdering van de hem betreffende gegevens.

   De Site engageert zich de informaties verworven op www.lesfrileuses.com niet aan derden te door te spelen.

 

   8. Aansprakelijkheid


   De Verkoper gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle fasen van toegang tot de Website,

   van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in

   het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name

   een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van

   elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens    

   huidige Algemene Voorwaarden, niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de betaalde of betaalbare

   bedragen bij de transactie die aan de oorsprong ligt van de voormelde aansprakelijkheid, wat ook de oorzaak

   of de vorm is van de vordering in kwestie.


   9. Bewijs


   De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners binnen

   redelijke perken van veiligheid, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de bestellingen

   en de betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.


   10. Wijziging


   De Website houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de

   Gebruikers meedelen via de Website.


   11. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken


   Huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

   In geval van geschil zal worden gezocht naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering.

   Bij gebrek aan een minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement

   Brussel als enige bevoegd.  


 PayPal